IT Sabuy Style Mr. Teung

ซ่อนไอคอนของ Windows Live Messenger

ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่ง ที่ต้องใช้ Windows Live Messenger เป็นประจำบน Windows 7 คุณจะพบว่าเมื่อเปิด Windows Live Messenger มันจะแสดงการทำงานค้างไว้บนทาสก์บาร์ให้เกะกะ ซึ่งหากคุณไม่ชอบใจ ก็สามารถซ่อนการทำงานของ Windows Live Messenger เอาไว้ได้
1. โดยก่อนอื่นต้องคลิกขวา เลือกที่ไอคอนของ Windows Live Messenger
2. จากนั้นเลือกที่ Properties แล้ว ไปที่ Compatibility Tab กำหนดให้แอพพลิเคชั่น ทำงานในโหมดของ Windows Vista แล้วกด OK


3. จากนั้นก็เปิดการทำงานของ Windows Live ขึ้นมาอีกครั้ง คราวนี้โปรแกรม Messenger จะถูกซ่อนการทำงานเอาไว้ ไม่โผล่มาให้เกะกะบนทาสก์บาร์อีก